ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОВЕЧЕ И ПО-КАЧЕСТВЕНИ…

Повече...

ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА

Информационна кампания на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ…

Повече...

Семинари АУЕР

ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за…

Повече...

Този сайт има за цел да Ви представи проект по повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност.

Неговата цел е:

  1. Подпомагане и оптимизиране изпълнението на задълженията на задължените по Закона за енергийна ефективност лица и на АУЕР, чрез повишаване на институционалния й капацитет. Увеличаване на обема и качеството на енергийните услуги и извършвания от АУЕР контрол.
  2. Увеличаване на обема на привлечените инвестиции в изпълнението на политиката по енергийна ефективност. Увеличаване на обема, качеството и икономическата рентабилност на изпълняваните мерки по ЕЕ, чрез въвеждане на пазар на енергийни спестявания, основан на търгуеми бели сертификати.

Настоящото проектопредложение отговаря изцяло на основната цел, заложена в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на енергийните услуги, предоставяни на българските предприятия. Това ще осигури фокусирано и координирано изпълнение на мерките за ЕЕ и ВЕИ в съответствие с държавната политика и националните стратегически документи и планове.

Проектът попада в обхвата на приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност”). , а именно: подобряване на националната инфраструктура по качество, предлагане на повече и по-добри услуги за бизнеса.