За Проекта

Българската икономика се характеризира като една от най-енергоемките и най-силно зависимите, в сравнение с останалите европейски държави, от внос на енергийни ресурси. България изразходва с над 70% повече от средното за ЕС 27 количество енергия, по паритетен курс на брутния вътрешен продукт(по данни на Евростат). Общата тенденция през периода след 2000 година е бързо намаляване на енергийната интензивност като ПЕИ през 2013 достигна 57 % от нивото на 2000 година. Кризата оказа своето влияние след 2009 като дори през 2010 и 2011 енергийната интензивност нарастваше, но през следващите две години се възстановява дългосрочната тенденция тенденцията за намаляване енергийната интензивност.

През 2013 първичното енергийно потребление намалява с 7,4 %, а първичната енергийна интензивност с 8,4 %, което значително по-висок процент от средния за периода 2000-2009. Едновременно с тенденцията за намаляване на първичното енергийно потребление и енергийната интензивност продължава тенденцията за увеличаване на използването на енергия от ВИ. Делът на ВЕИ в първичното потребление през 2013 г. достигна 10,7 %, което е значителен ръст в сравнение с 8,8 % през предходната година.

Въпреки тези положителни тенденции, все още в България елементите на ниско-въглеродната икономика и енергийна ефективност са слабо застъпени. Един от най-значимите проблеми на страната ни е ниската енергийна ефективност във всички сектори. С оглед създаване на необходимите институционални условия и предпоставки за успешното прилагане на интегриран подход по отношение на политиките и мерките в областта на енергийната, настоящата процедура предвижда предоставяне на подкрепа на АУЕР. Ролята на Агенцията е ключова за постигането на заложените национални цели в областта на енергийната ефективност от гледна точка на нормативно определените и дейности по осъществяване на държавната политика в тази област. Ролята на АУЕР е от съществено значение и за ефективното и балансирано използване на подкрепата от ЕС за подобряване на енергийната ефективност във всички сектори и надграждане на капацитета за прилагане на мерки в тази област, както и за повишаване на нивото на информираност на малкия и среден бизнес и гражданите с цел подобряване на ефекта от изпълнението на мерките. Чрез изпълнението на този проект ще се постигне увеличаване на обема и качеството на предлаганите в страната енергийните услуги.

Предвижда се предоставянето от АУЕР на допълнителни електронни услуги.

Оптималното изпълнение на политиката по енергийна ефективност изисква привличането на допълнителни финансови средства чрез подходящ финансов механизъм. Необходимостта от въвеждането на такъв механизъм е предвидена в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Този проект предвижда въвеждането на финансов механизъм, познат като „търгуеми бели сертификати”. Притежателите на тези сертификатите притежават постигнати енергийни спестявания в резултат от изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Те представляват удостоверения с посочен размер на реализирани енергийни спестявания, които могат да бъдат търгувани. Този механизъм се основава на съществуващите досега и на новите нормативни изисквания в резултат на въвеждането на Директива 2012/27 в националното законодателство и ще привлече допълнителни финансови средства (извън достъпните в момента финансови източници) в изпълнението на мерки по енергийна ефективност при крайното потребление на енергия, както и при производството, преноса и разпределението на енергията. Въвеждането на финансовия механизъм дава възможност на задължените лица, които трябва да постигнат определени количества енергийни спестявания, да търгуват помежду си или с други незадължени лица, т.е. ще могат да закупят или продадат енергийни спестявания. По този начин ще се повиши рентабилността на изпълняваните мерки за всички участници в тяхното изпълнение. Ще бъдат прилагани на първо място мерките с най-добри икономически показатели.

Изпълнението на политиката по енергийна ефективност ще ангажира и други незадължени лица. Допълнително ще бъдат стимулирани, както фирмите за енергийни услуги, така и лицата в чийто обекти се изпълняват мерки по енергийна ефективност. Ще се намали и цената на извършените енергийни услуги под влияние на конкурентния пазар, поради увеличаване на броя на фирмите –участници в него, а също и за сметка на приходите им от продажба на бели сертификати.