Дейности

Дейност 1: Изготвяне/извършване на анализи, проучвания, оценки, изследвания и др. в областта на енергийната ефективност, в това число и определяне на необходимите нормативни и институционални предпоставки във връзка с прилагането на финансови механизми.

Описание на дейността

Проучване на пазарната среда, нормативната база и оптималната схема на приложение на финансовия механизъм “Търгуеми бели сертификати”.

Тази дейност включва съпоставка на размера на задължителните цели за енергийни спестявания, въведени чрез ЗЕЕ или чрез бъдещи нормативни актове, въвеждащи изискванията на Директива 2012/27, с възможностите да бъдат доказани и документирани чрез „бели” сертификати.

Трябва да се оцени необходимостта от преходен период и участието на държавна институция в него с цел първоначално регулиране на цените на сертификатите.

Извършване на подробен анализ на нормативната база и съответните предложения за промени в нея с цел въвеждане на търговията със сертификати. Проучването на нормативната база трябва да включва и анализ с предложение на схема за задължения за енергийни спестявания в съответствие с изискванията Директива 2012/27.

 

Дейност 2: Разработване и приемане на специализирани методики за оценка на енергийните спестявания.

Описание на дейността

Дейността включва разработване на предварително уточнен брой проекти на стартови методики за оценка на енергийните спестявания, необходими при определянето на стойностите на търгуемите бели сертификати.

Процедурата на разработване приемане на проектите трябва да бъде хармонизирана с действащото законодателство и да е подобна на процедурите по разработване на стандарти. Приемането ще се извърши от специализирана работна група от експерти-служители на АУЕР.

За всяка методика ще бъде разработен специализиран софтуер, който ще улесни както прилагането й, така и контрола върху крайните резултати.

Дейност 3: „Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително чрез използването на информационни и рекламни материали.“

 

Описание на дейността

Тази дейност предвижда широко мащабни информационни кампании, чрез организиране и провеждане на семинари и информационни кампании (включително радио и телевизионна реклама) с цел популяризиране на предвидените финансовите механизми свързани с търгуемите бели сертификати.

Предвижда се:

 • направата на информационни брошури, флаери и интернет банери;
 • организиране и провеждане на 6 бр. семинари и информационни кампании за детайлно запознаване на бъдещите участници в новия финансов механизъм,
 • изработване на интернет банер ;
 • 500 бр. информационни брошури и
 • 1000 бр. флаери;
 • Изработване на 3000 броя наръчници на финансовите механизми.

Дейност 4:„Разработване на наръчници / ръководства / указания по управление на енергийната ефективност в предприятията.“

Описание на дейността

Тази дейност включва разработване и отпечатването едно книжно тяло, представляващо обобщен практически наръчник за подобряване енергийната ефективност с цел последващото му използване при обучение на лицата, ангажирани с управлението на енергийната ефективност в промишлени системи (предприятия).

Обобщеният наръчник ще се разработи по съдържание изготвено от АУЕР и съобразено с най-добрите европейски и световни практики и ще включва информация за съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт, включително БДС EN ISO 50001.

Дейност 5:„Организиране и провеждане на семинари/обучения по управление на енергийната ефективност в предприятията, включително семинари/обучения по БДС EN ISO 50 001.”

Описание на дейността

Дейността включва организиране и провеждане на семинари/ обучения по управление на енергийна ефективност в предприятия, включително по БДС EN ISO 50001.

Обучението, което ще бъде предшествано от разработване на практически наръчник/ръководство/указание за управление на енергийна ефективност в предприятия, ще се извършва по програма, утвърдена от АУЕР, включваща съществуващи европейски стандарти за енергиен мениджмънт.

Дейност 6: „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на Агенция за устойчиво енергийно развитие за повишаване на техния капацитет във връзка с прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност.”

Описание на дейността

Дейността включва обучение на предварително определени служители в АУЕР за спецификата на въвеждането и прилагането на финансови механизми в областта на енергийната ефективност, включително относно необходимото ниво на контрол и проверка върху обявените в сертификатите постигнати енергийни спестявания.

 

Дейност 7: „Разработване и/или надграждане на информационни системи/електронни регистри/бази данни в областта на енергийната ефективност“

Описание на дейността:

Тази дейност включва разработването на софтуер за поддръжка на регистри и модули, включително разширен on-line достъп от различни лица на различни нива. При изпълнението на тази дейност ще се разработят следните видове специализиран софтуер:

 • Електронен регистър със задължените лица.

Този регистър ще включва над 610 юридически лица и ще осигурява възможност за непрекъснато наблюдение на: актуалното състояние на този списък и изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания. Това по-същество е допълнителна електронна услуга.

 • On-line използване на методиките за оценка на енергийните спестявания.

Предвижда се разработването на до 50 методики, които ще могат да бъдат използвани онлайн от фирмите за обследване.

 • On-line използване на опростени методики за експресна оценка на енергийни спестявания от различни мерки по енергийна ефективност.

Тази опция ще бъде със свободен достъп и ще бъде предназначена за използване от неспециалисти.

 • On-line система за издаване, съхранение и отразяване на прехвърляния между собствениците на ТБС (създаване на механизъм за търговия с ТБС).

В резултат от изпълнението на дейността по т.1 трябва да се разработи система за издаване, съхранение, защита и верифициране на ТБС, включително подготовка на ТБС за търговия.

 • Изработване на специализиран софтуер за обследване на сгради.

Тази дейност предвижда разработване на единен национален специализиран стандартен софтуер за обследване и сертифициране на сгради, който да бъде държавна собственост.

Ще бъдат разработени две версии на този софтуер.

Първата версия включва издаването на енергиен сертификат на сградата и подготовка за издаване на търгуем „бял” сертификат. Безплатен достъп до този софтуер ще имат само регистрираните фирми за обследване на сгради.

Втората версия на софтуера ще се използва от граждани и заинтересовани фирми за предварителна груба оценка на възможностите за спестяване на енергия в конкретна сграда.

Достъпът до този софтуер ще бъде свободен.

Опростена версия ще бъде достъпна on-line за всички граждани, които желаят да проверят енергийните характеристики на жилищата си и да предприемат самостоятелно някакви енергоспестяващи мерки.

 • On-line въвеждане на годишните отчети:

– за управление на енергийната ефективност в промишлени системи и сгради;

– за изпълнение на плановете и програмите за енергийна ефективност;

– форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и т. 3 и ал. 3, т. 1 и т. 4 от ЗЕЕ.

 • On-line въвеждане на декларации за годишно потребление на енергия и декларации за продадени количества енергия.
 • Електронни списъци на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации

Тази дейност включва и офлайн средства за набиране на данни от документите за отоплителни и климатични инсталации и изготвяне на справки.

 • Задаване и формиране на справки от данните през сайта на АУЕР.

Дейност 8: „Придобиване на дълготрайни материални активи: IT оборудване и друго оборудване, необходимо за целите на проекта“

Описание на дейността: Осигуряване на IT оборудване, необходимо за изпълнението на дейност 7.

Дейност 9: „Придобиване на дълготрайни нематериални активи: софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау, необходими за целите на проекта“

Описание на дейността: Осигуряване на необходимия софтуер и съответните лицензи за осигуреното от дейност 8 IT оборудване.

Дейност 10: „Консултантски услуги за подготовка/разработване на документация за предвидените обществени поръчки и осъществяване на контрол по изпълнението на дейностите по договорите за възлагане на обществени поръчки по проекта“

Описание на дейността: Наемане на консултант който да разработи документи за провеждането на обществените поръчки по ЗОП за дейностите по проекта и да осъществи контрол по изпълнението на дейностите по тези договори.

Дейност 11: Организация и управление на проекта

Описание на дейността: Тази дейност включва в себе си създаване на управленски екип, който да организира дейностите по проекта.

Дейност 12: „Одит на проекта“

Описание на дейността:

Извършването на одита трябва да включва следните конкретни дейности:

 • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи.
 • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи.
 • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите по избор на изпълнители.
 • Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПК
 • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект.
 • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове.
 • Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента.
 • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на документацията, съгласно изискванията.

Дейност 13: „Визуализация и публичност на дейностите по проекта“

Описание на дейността:

В процеса на изпълнение на проектните дейности ще бъдат предприети съответните мерки за информираност и публичност относно изпълнявания проект, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1828/2006 и следвайки изискванията за визуализация по програмата.

Прилаганите методи за информиране и публичност включват:

 • Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране;
 • Публикуване на информация за проекта на уебсайта на АУЕР
 • Изработване и поставяне на обозначителни табели в сградата на АУЕР с името на проекта, информация за целите, дейностите, резултатите, срока, мястото на изпълнението, финансирането на проекта осигурено от ЕФРР на ЕС чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.;
 • Изработване и поставяне на стикери за визуализация на активите;
 • Изработване и отпечатване на информационни и комуникационни материали за проекта – листовки;
 • Изработване на плакет, който да бъде поставен в зали по време на събития организирани от АУЕР или с участието на АУЕР;
 • Организиране на конференция за разпространяване целите, дейностите и резултатите от проекта.;

Изпълнението на дейността изисква изработването на дизайн и извършването на предпечатна подготовка. Дизайнът е основен елемент от всеки един рекламен материал. Наличието на подходящ за конкретните цели дизайн гарантира успешната комуникация с целевите групи.

Предпечатна подготовка е необходима, с оглед на факта, че преди отпечатването на рекламните материали се налага използването на специализиран софтуер и компонентите на рекламните материали следва да бъдат обработени в съответствие с него.