ЕКИП

Ръководител на проекта: Красимир Найденов отговаря за цялостното изпълнение на проекта и осъществява контрол върху останалите членове на екипа, ръководи работните срещи на екипа за организация и управление на проекта;

Координатор (зам. ръководител на проекта) Никола Цанков осъществява координация между отделните изпълнители и членове на екипа. Организира работните срещи на екипа за организация и управление на проекта. Осъществява връзката по текущи въпроси с Управляващия орган на ОПК. Одобрява и съгласува всички документи, отнасящи се до изпълнението на проекта. При възникнала необходимост замества ръководителя на проекта.

  1. Експерт „Информационни системи и визуализация“: дейности 7, 13 Иван Пелов:
  2. Експерт „Анализи и оценки“: дейности 1 и 6 Йордан Йорданов
  3. Експерт „Методики за оценка и енергиен мениджмънт“: дейности 2, 3, 4, 5 Петринка Маринова
  4. Експерт „ДМА, предвидени в проекта“: дейности 8 и 9 Маргарита Гигова
  5. Експерт „Финансово и счетоводно отчитане“: дейност 12 Стоянка Василева,
  6. Експерт „Тръжни процедури и правно обслужване“ (юрист) Кирил Киряков: Координира и осъществява мониторинг за срочно и качествено изпълнение на дейност 10 от външния консултант. Мониторинг за спазване на нормативните изисквания при цялостното изпълнение на проекта. Контролира качеството и следи за сроковете и за законосъобразността на всички дейности и документи по проекта.. Участва в работата на комисиите за разглеждане и оценка на получените оферти. Подпомага Възложителя при водене на кореспонденция с Агенцията за обществени поръчки, Официалния вестник на ЕС и другите участници в процедурите за възлагане на обществените поръчки.