Методики разработени проекти

Списък на Методики за доказване на енергийните спестявания след прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, разработени в рамките на проект № BG161PO003-4.3.03-0001-С0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на  конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Модел за разработване на Методика за доказване на енергийни спестявания