Пресконференция на АУЕР

апр. 23, 2015 | Коментирай

ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА

Пресконференция на АУЕР на тема „Въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ“ – 28 април, Пресцентър НДК

wcertificates

Днес от 11 часа в пресцентър НДК се проведе откриващата пресконференция на информационната кампания на АУЕР за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

На пресконференцията в пресцентър НДК по повод старта на информационната кампания на АУЕР по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания взеха участие:

  1. Галя Банчева – Главен счетоводител ФЕЕВИ
  2. Ивайло Алексиев– Изпълнителен директор АУЕР
  3. Красимир Найденов– Главен директор главна дирекция АУЕР/Ръководител проект

 

Тримата експерти от сектора представиха детайлна информация и отговориха изчерпателно на всички въпроси на присъстващите журналисти относно предстоящите да бъдат въведени финансови механизми за енергийни спестявания, ключов инструмент за постигане на целите за енергийна ефективност и повишаване нивото на изпълнение на мерки за енергийни спестявания в България, зададени от ЕС.

 

На пресконференцията беше разпространено прес-съобщението на кампанията, което съдържа информация относно целия проект, както и детайли за механизма на предстоящите да бъдат въведени бели сертификати за енергийни спестявания.

Тук можете да видите официалното видео на информационната кампания на АУЕР – „ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА:

https://www.youtube.com/watch?v=EF2Ly1o6JGA&feature=youtu.be

 

Официално прес-съобщение:

ВСИЧКО ОКОЛО НАС ПОМАГА

Проект на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Основна цел на настоящата кампания е да предостави изчерпателна и детайлна информация относно нуждите и дългосрочните ползи от предстоящото въвеждане на търгуемите бели сертификати в рамките на Оперативна Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейски фонд за Регионално развитие. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според проекто-закона на ЗЕЕ лица, а и всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в подобряване качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване, за повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствени системи и други.

Същността на финансовия механизъм е, че той дава възможност за търговия с енергийни спестявания, чрез което да се насърчи и постигне трайно свиване на енергийното потребление и дългосрочно подобрение на цялостното състояние на енергийната ефективност в България. Тази търговия с енергийни спестявания на пазарен принцип ще доведе до преструктуриране на сектора, ще стимулира извършването на по-голям брой и по-качествени мерки за енергийна ефективност, което ще повиши дългосрочно конкурентоспособността на българската икономика. По този начин се очаква да бъде подобрено и състоянието на енергийния сектор у нас.

Информационната кампания за популяризиране въвеждането на търговия с БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ планира провеждането на информационни семинари в 6 района на планиране в България със следния график: 12 май – гр. Плевен, 15 май – гр. Пловдив, 19 май – гр. Русе, 21 май – гр. Варна, 22 май – гр. Бургас, 26 май – гр. София.

Участие в семинарите ще вземат: ПЛАМЕН ДИЛКОВ (Изпълнителен директор на ПВБ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ АД, Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, Вицепрезидент на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ), КИРИЛ ЖЕЛЯЗКОВ (Главен директор “Браншови организации”, Българска стопанска камара) и ДИМИТЪР ДУКОВ (Изпълнителен директор на Фонд ЕЕ и ВИ).

Какво са БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ:

По данни, предоставени от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), през изминалата година е регистриран относителен спад в пазара за проекти за енергийна ефективност. Според експерти основната причина за това е недостигът на финансов ресурс, предизвикан от изоставащите доходи на част от българските домакинства, намалените печалби в някои икономически сектори, а също и възникналите проблеми с една от българските банки, където бе блокирано значително количество финансови средства на общини и корпоративни клиенти.

Във връзка с това проведено предварително проучване, оценка и направените прогнози за състоянието на пазара на енергийна ефективност в България, експерти от АУЕР (Агенция със статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката, изпълняваща ролята на пряк координатор между основните участници на пазара във връзка с дейностите по повишаване на енергийната ефективност, фирмите, извършващи обследвания за енергийна ефективност и сертифициране, задължените лица според проекто-закона на ЗЕЕ и крайните потребители на енергия) достигат до извод, че въвеждането на механизма за „Търговия с бели сертификати – ТБС“ е най-подходящият инструмент за постигане на поставените цели за енергийна ефективност у нас. Така наречените Бели сертификати ще представляват ценни книжа, които ще могат да бъдат търгувани на Българската фондова борса.

При въвеждането на бели сертификати в България е избран хибридният модел, който ще позволи максималното използване на действащото законодателство, ще разчита на вече съществуващите административни структури и на действащата схема за задължения в страната. Предложеният хибриден модел не налага създаването на нови държавни органи, минимизирайки по този начин икономическата тежест върху бюджета, с цел по-ефективното осъществяване на проекта.

schemeПоказаната схема илюстрира основните участници в схемата за търговия с бели сертификати. Това следва да бъдат:

Задължени лица: Според проекто-закона на ЗЕЕ това са търговците на енергия, които: търгуват с големи количества енергия, имат повече от 10 служители или обемът на дейността им надвишава 3,9 млн. лева. Задължените лица ще са основни участници в тази схема, тъй като при невъзможност да изпълнят изцяло индивидуалните си цели (задължения по закона ЗЕЕ) с директно прилагане на мерки за енергийни спестявания, те ще могат да ги реализират чрез закупуване на съответното количество бели сертификати. Те ще могат да бъдат закупени чрез търговия с други задължени или незадължени лица, които притежават ценните книжа. Тази търговия с енергийни спестявания на пазарен принцип ще доведе до раздвижване на сектора, ще стимулира извършването на по-голям брой и по-качествени мерки за енергийна ефективност, което ще повиши дългосрочно неговата конкурентност. По този начин се очаква да бъде подобрено състоянието на икономиката като цяло и на енергийния сектор, в частност.

Незадължени Лица: Незадължените лица са всички заинтересовани страни, включително и лицата, в чиито обекти са изпълнени мерки за енергийни спестявания, а също и лицата, които са ги изпълнили. Чрез въвеждането на този механизъм се създават условия да бъдат поощрени лицата, които решат да инвестират в подобряване на качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване по свое желание, с цел повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствени системи и други, или поради необходимост.

Задължените лица ще имат и възможност да закупуват нужните им бели сертификати от незадължените лица, за да покрият неизпълнените си индивидуални цели. Чрез въвеждането на този механизъм незадължените лица ще могат да бъдат допълнително финансово стимулирани за предприетите мерки, като им бъде предоставена възможността да продадат своите бели сертификати на борсата. Процедурата трябва да бъде осъществена, съобразно всички изисквания на Министерство на енергетиката (МЕ) и Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за заявление, реализиране и отчет на годишна база. Незадължените лица ще могат да търгуват своите бели сертификати директно на задължените лица посредством двустранен договор или на фондовата борса (чрез лицензиран инвестиционен посредник). Това ще доведе до допълнителен стимул за реализиране на инвестиции и съответно подобряване сектора на енергийната ефективност в България.

Търговията на тези сертификати ще се осъществява на Българската Финансова Борса (БФБ) чрез лицензиран инвестиционен посредник под надзора на регулаторните органи и отговорните институции: Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) и Централен депозитар (ЦД).

Крайните потребители на енергия: Активните крайни потребители също ще бъдат облагодетелствани от тази схема, тъй като те ще са крайни бенефициенти от вече реализираните енергийни спестявания. По този начин ще бъде постигната директна по-ниска консумация на енергия и съответно намаления в крайната сметка за енергопотребление, което ще доведе до трайно повишаване на качеството им на живот. Друга възможност за облагодетелстване за крайните потребители е, че те също могат да получават бели сертификати при реализация на енергийни спестявания, които да търгуват и така да реализират финансова печалба.

Други: Успешното въвеждане на механизма за Търгуеми бели сертификати ще доведе до по-устойчиво производство и потребление на енергия, създавайки допълнителни пазарни възможности за финансовите институции (заради естеството на механизма, представляващ търговия с ценни книжа), доставчиците на високоефективни технологии (стимулирането на предприемане на мерки за енергийна ефективност) и последващо търсене на квалифициран персонал.

01 02 03 photos – ©phelia barouh

Публикувано в: Новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *