Методики в стадий на разработване

1. Монтаж на нов газов котел с енергиен клас „4 звезди“ или подмяна на съществуваш от по-нисък клас

2. Подмяна на бойлер на газ с отворена горивна камера и пилотен пламък с бойлер на газ със затворена камера и пиезоелектрическо запалване

3. Използване на малки системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенератори) за домакински нужди

4. Монтаж на термопомпа тип въздух/вода или вода/вода за отоплителни нужди на жилищни сгради

5. Използване на системи за оползотворяване на отпадна топлина в циркулационни системи

6. Енергоефективно проектиране с оптимизиране топлинните свойства на строителните материали

7. Подмяна на електрически бойлер с газов бойлер със затворена камера и пиезоелектрическо запалване

8. Монтиране на термопомпен бойлер с електрически нагревател за производството на бгв в съществуващи инсталации

9. Използване на високоефективни UPS

10. Монтаж на термостатичен вентил

11. Монтиране на фотоволтаични слънчеви панели

12. Монтиране на сензори за контрол на осветлението

13. Монтиране на системи за автоматизация и управление на отоплението в жилищни сгради (системи за автоматизация и управление на сгради, bacs), съгласно стандарта UNI EN 15232

14. Монтиране на термопомпа тип въздух/въздух в сгради

15. Монтаж на отражателни радиаторни панели: използване на изолационен материал между радиатори и стени

16. Монтаж на изолация на парни и кондензни тръбопроводи

17. Монтиране на устройства за автоматично изключване на уреди в режим Stand-by

18. Монтиране на аератори и ограничители за батерии

19. Регулиране на слънчевата радиация през остъклени стени при лятно охлаждане

20. Монтиране на електронна система за регулиране оборотите на асинхронен двигател

21. Монтиране на електрически двигатели с по-висок коефициент на полезно действие

22. Монтиране на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели на въздушни компресори (pn>=11kW)

23. Монтиране на честотни преобразуватели на електрически двигатели във вентилационни системи

24. Монтиране на хладилни машини с въздушно или водно охлаждане в индустрията

25. Монтиране на регулатор на фактора на мощността на електрически двигатели

26. Монтаж на компресор за механична рекомпресия на пара при дестилация на разтвори

27. Използване на системи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (когенерация) в индустрията

28. Нови енергоефективни компресори или повишаване ефективността на съществуващи

29. Монтаж на честотни преобразуватели (инвертори) на електрически двигатели за управление на дебита в помпени системи с мощност над 20 kW

30. Оползотворяване на отпадната топлина в индустриални процеси

31. Използване на компресори с външно захранване със студен въздух

32. Подмяна на неработещи кондензни гърнета или монтиране на нови

33. Вторично оползотворяване на отпадна топлина в системи за сгъстен въздух

34. Монтиране на системи за естествено охлаждане

35. Методика за доказване на енергийни спестявания в резултат на подмяна на котел с електрически термопомпи въздух/въздух за отопление в новопостроени или обновени сгради

36. Монтиране на система за рекупериране на топлина от охладителна кула

37. Монтиране на електронни системи за управление и оптимизиране на инсталации за сгъстен въздух

38. Монтиране на горелка със система за рекупериране на отпадна топлина в индустриални пещи

39. Увеличаване използването на електрически автомобили за транспорт на пътници

40. Използване на дизелови двигатели с допълнителна горивна камера

41. Монтиране на гуми с ниско съпротивление на превозни средства

42. Контролиране на налягането в гумите на товарните превозни средства: автоматични датчици за контрол на налягането в гумите

43. Използване на горивни добавки за повишаване ефективността на работа на двигателя

44. Използване на пътнически автомобили с хибридно задвижване

45. Подобряване на енергийната ефективност на вентилационни системи след монтаж на високоефективни вентилатори

46. Монтаж на абсорбционна термопомпа с номинална мощност по-висока от 400 kW за отопление и производство на топла вода

47. Подмяна на лампи на светофари с нажежаема жичка с LED лампи

48. Монтиране на високоефективни системи за осветление на пътища за движение на моторни превозни средства

49. Монтиране на обществено LED осветление в пешеходни зони

50. Прилагане на програма за поведенчески промени за реализиране на енергийни спестявания чрез изпращане на доклади за домашно енергийно потребление и достъп до онлайн платформа