Чужд Опит

Планът за енергийна ефективност, публикуван от Европейската комисия през 2006 г. бе създаден с цел да се намали потреблението на енергия с 20% до 2020 г. Последните проучвания показват, че сегашното ниво на изпълнение на мерките в държавите-членки на Европейския Съюз не е достатъчно, за да се постигне тази цел. Следователно, ще бъдат прилагани допълнителни политики и механизми. В тази връзка, схемата популярна с името “Търгуеми бели сертификати” е призната като един от пазарните механизми за насърчаване на енергийната ефективност. В документ „Доклад за напредъка по енергийна

ефективност в Европейският съюз“ във връзка с постигнатото ниво на прилагане на Директива 2006/32/ЕО, разработен през 2013 г., се констатира, че “Задълженията за енергийна ефективност и схемите за бели сертификати са довели до по-големи спестявания от очакваните при по-ниски от предвидените разходи”. Ключова полза от схемите за задължение за енергийни спестявания е тяхната приложимост за фокусиране към малките енергийни потребители (например жилищен сектор). Сертификатите могат в някои случаи да бъдат предоставяни и за развитие на възобновяеми енергии. Ефективността на разходите определя схемите за задължения за енергийна ефективност като инструмент на политиките, представляващ добра практика, който заслужава да бъде разпространен между държавите-членки на Европейския Съюз.

 

Направен е преглед на действащите законодателни, организационни и финансови структури на пазарите на ТБС в страните от Европейския Съюз (Италия, Франция, Великобритания, Дания, Полша, Белгия), Австралия, САЩ (Щат Кънектикът) и Китай. Схематизирано е типа решение, което тези страни са избрали по отношение на различните елементи на схемите за бели сертификати и разглежда опита и оценките от отделните държави. Анализът на схемите, прилагани от избраните страни, е използван за получаването на всички елементи, които са необходими с цел да се създаде ефективна схема, за предлагане на модел за въвеждане в Република България.

Информацията, събрана по ключови показатели за страните като цяло, по сектори и по видове енергоизточници, е обработена, структурирана и систематизирана по съотносими показатели. Визуализирана е в табличен и графичен вид с цел позволяването на сравнителен анализ.